Akan Teleteaching Course

Unit 9.4: Text

Listen!

Samarian a h mmb no

Yesu nso maa no mfatoh b s: "Da b na barma b retu kwan afri Yerusalem ak Yeriko. Na nam kwan mu no, kt akwanmukfo mu na wgyee ne h nnema nyinaa, hwee no, pirapraa no maa t bira, gyaa no too kwankyn ke. Anky bara, Yudan sfo b bpuee no so nanso mmane faa nkyn ke. Saa ara nso na Lewn b nso bpuee no so mane faa nkyn.
Anky bara na Samarian b nso bpuee h. h no no, y no mmb. kkotoo ne nkyn, hohoroo n'apirakuro no anm, de aduro guguu mu, kyekyeree.
Afei maa ne so de no tenaa n'afunumu so dii aboa no nkyn de no k ahhobea b hw no anadwo mu no nyinaa. Ade kyee no, gyaa ahhobea sohwfo no sika a bs no hw s mfa nhw no. san hy no b s: 'ka fofor bara a wobb w ne h no, mba abtua.' 

Afei saa nnpa mmins y mu hwan na y ne ynk?" 

Mmaranmfo no buaa s: "De hunuu opirafo no mmb no." 

Yesu k kyer no s: "Wo nso, k na ky saa ara!" (Luka 10, 30-37)

Translation

Unit-9 Next