Akan Teleteaching Course


Unit 4.4: Dialog

Listen!
Yaw: Abenaa, maaky! Adn na w'ani agye sei?
Abenaa: Yaw, yaa nua! nn de, me nsa ak krataa afri me nuanom mmienu h. Ww Aburokyire.
Yaw: Saa? Wo nuanom sn na w Aburokyire?
Abenaa: Wy nan; baa baak na mmarima mmins.
Yaw: So moy enum p? Enti wo nuanom nyinaa w Aburokyire?
Abenaa: Me nk ara na mew Ghana.
Yaw: Na Akosua ? ny wo nua?
Abenaa: Oo, y me nua. y me na nua ba.
Yaw: Saa? Me de, menim s y wo na ne w'agya ba. Na Kwame ne Kofi nso ?
Abenaa: Kwame y me wfa ba, na Kofi nso y m'agya kumaa ba.
Yaw: Mennim saa koraa. Woaksra wo nuanom w Aburokyire pn anaa?
Abenaa: Daabi. Menni sika.
Yaw: Twer wn krataa s wmfa sika mmr wo.
Abenaa: no de, wn nso, wnni sika pii. Merek fie aktwer wn.
Yaw: Yoo. Kyea wn ma me!
Abenaa: Yoo. Wbte.

Translation

Unit-4 Next