Akan Teleteaching Course

Unit 11.4: Exercise 2

Translate into English!
.
Maame Amma y baa pa. hw ne 'kunu ne ne mma ye. nn Wukuo y dwada. Maame Amma bk akdi dwa. fa sika, fa bt ketewa b ka h. de ne ba hy n'aky.

Afei s so k dwam. Ne fe ne dwam kwan nware koraa. nky koraa na aduru h.

duru a kyni dwam hwehw nnema a p. t nam, nkyene, gyeene, nkate, akatoa ne atosode pii.

de ne nnema no nyinaa gu bt no mu san ba fe. ba fe a noa fufuo ma ne 'kunu ne ne mma. Dwada bara noa fufuo a y nkwan ddd ka h. Obara d ma ne h t no.

nn Maame Amma faa sika k dwam kt nam bnoaa fufuo maa ne mma ne ne 'kunu diie.

Compare translation, go to exercise 3

Unit-11 Next